Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Loạt bài tổng vừa lòng Từ vựng đầy đủ, Ngữ pháp chi tiết, dễ hiểu và bài bác tập giờ Anh lớp 10 thử nghiệm theo từng Unit giúp học sinh học xuất sắc môn giờ đồng hồ Anh lớp 10 hơn.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh 10 có đáp án

Mục lục bài bác tập tiếng Anh 10

Từ vựng, Ngữ pháp, bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 10 học tập kì 1 tất cả đáp án

Unit 1: Family Life

Unit 2: Your body And You

Đề đánh giá 15 phút giờ Anh 10 học tập kì 1 tất cả đáp án (Bài số 1)

Unit 3: Music

Đề chất vấn 1 máu Tiếng Anh 10 học tập kì 1 bao gồm đáp án

Unit 4: For A Better Community

Đề chất vấn 15 phút giờ đồng hồ Anh 10 học kì 1 tất cả đáp án (Bài số 2)

Unit 5: Inventions

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 10 học kì 1 tất cả đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 10 học tập kì 2 bao gồm đáp án

Unit 6: Gender Equality

Unit 7: Cultural Diversity

Đề đánh giá 15 phút tiếng Anh 10 học tập kì 2 bao gồm đáp án (Bài số 1)

Unit 8: New Ways khổng lồ Learn

Đề soát sổ 1 huyết Tiếng Anh 10 học kì 2 bao gồm đáp án

Unit 9: Preserving The Environment

Đề kiểm tra 15 phút tiếng Anh 10 học kì 2 bao gồm đáp án (Bài số 2)

Unit 10: Ecotourism

Đề thi giờ Anh lớp 10 học tập kì 2 bao gồm đáp án

Bài tập giờ Anh lớp 10 Unit 1

Exercise 1: Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1: A. Benefit B. WinnerC. Extended D. Gender

Question 2: A. Chore B. GroceryC. Household D. Control

Question 3: A. FinancialB. BenefitC. Critical D. Contribute

Question 4: A. Heavy B. BreadwinnerC. Pear D. Weather

Question 5: A. BurdenB. HomemakerC. GroceryD. Equal

Question 6: A. LiftingB. Iron C. FamilyD. Responsibility

Question 7: A. NurtureB. ExtendedC. LiftingD. Critical

Hiển thị đáp án

Question 1: Đáp án B

Giải thích: Đáp án B phạt âm là /ə/ những đáp án còn lại phát âm là /e/

Question 2: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phạt âm là /ɔː/ các đáp án còn lại phát âm là /əʊ/

Question 3: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ai/ các đáp án còn sót lại phát âm là /i/

Question 4: Đáp án C

Giải thích: Đáp án C phạt âm là /eə/ các đáp án còn lại phát âm là /e/

Question 5: Đáp án D

Giải thích: Đáp án D vạc âm là /i:/ những đáp án còn lại phát âm là /ə/

Question 6: Đáp án B

Giải thích: Đáp án B phân phát âm là /ai/ các đáp án sót lại phát âm là /i/

Question 7: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A vạc âm là /tʃ/ các đáp án còn sót lại phát âm là /t/


Exercise 2: Choose the letter A, B, C or D the word that has different găng pattern from others.

Question 8: A. EqualB. ExtendC. GenderD. Heavy

Question 9: A. FinancialB. ConvergenceC. FamilyD. Contribute

Question 10: A. Parent B. BurdenC. IronD. Nuclear

Question 11: A. NutureB. LaundryC. Confide D. Finance

Question 12: A. Benefit B. ContributeC. EnormousD. Financial

Question 13: A. BreadwinnerB. HeavyC. HouseholdD. Conduct

Question 14: A. LaundryB. ExtendedC. EqualD. Nurture

Question 15: A. GroceryB. ConvergenceC. CriticalD. Parenting

Hiển thị đáp án

Question 8: Đáp án B

Giải thích: Đáp án B trọng âm sản phẩm 2, các đáp án còn lại trọng âm vật dụng 1

Question 9: Đáp án C

Giải thích: Đáp án C trọng âm lắp thêm 1, những đáp án còn sót lại trọng âm trang bị 2

Question 10: Đáp án D

Giải thích: Đáp án D trọng âm sản phẩm công nghệ 2, các đáp án còn sót lại trọng âm máy 1

Question 11: Đáp án C

Giải thích: Đáp án C trọng âm trang bị 2, các đáp án còn sót lại trọng âm máy 1

Question 12: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A trọng âm lắp thêm 1, các đáp án còn lại trọng âm trang bị 2

Question 13: Đáp án D

Giải thích: Đáp án D trọng âm vật dụng 2, những đáp án còn sót lại trọng âm thứ 1

Question 14: Đáp án B

Giải thích: Đáp án B trọng âm đồ vật 2, những đáp án còn sót lại trọng âm thiết bị 1

Question 15: Đáp án B

Giải thích: Đáp án B trọng âm đồ vật 2, các đáp án còn sót lại trọng âm lắp thêm 1


Exercise 3: Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question 1: Sam didn"t get much formal _______.

A. SchoolB. Schooling

C. SchooldaysD. Schoolgirl

Question 2: All her life she had a _______ trust in other people.

A. ChildB. Childlike

C. ChildishD. Childless

Question 3: My father is the __________ of my family và my mother is the homemaker.

A. BreadwinnerB. Finance

C. HouseholdD. Nurture

Question 4: He is having a lot of difficulties, ___________?

A. Doesn’t it B. Isn’t it

C. Isn’t heD. Doesn’t he

Question 5: Both men & women should __________ responsibility for equal shared parenting.

A. HaveB. Get

C. HoldD. Take

Question 6: We wish _______ to college next year.

A. GoB. To lớn go

C. GoingD. Shall go

Question 7: An __________ family is a family with more than two generation living together under the same roof.

A. NuclearB. Happy

C. ExtendedD. Shared

Question 8: He suggests _______ lớn France this summer time.

A. TravelB. Khổng lồ travel

C. TravellingD. Traveled

Question 9: Despite _________ burden, his mother tried to raise him by herself.

A. FinancesB. Financial

C. FinanciallyD. Finance

Question 10: We would love _______ three cups of coffee.

A. HaveB. To lớn have

C. HavingD. Had

Question 11: I don’t know how khổng lồ _______ the laundry or iron clothes.

A. DoB. Make

C. HaveD. Look

Question 12: ___________he is tired, he can’t work longer.

A. BecauseB. Even though

C. AlthoughD. Besides

Question 13: His idea contributes a lot ________ our project.

A. InB. Of

C. WithD. To

Question 14: When he was a boy, he was always willing to lớn join in a ________ of football.

A. MatchB. Play

C. GameD. Group

Question 15: __________ in Shanghai than in any other city in China.

A. More people live

B. More people living

C. It has more people

D. More living people

Hiển thị đáp án

Question 1: Đáp án B

Giải thích: sau tính từ là danh từ, ta phải 1 danh từ tương xứng về nghĩa, ta thấy schooling là bài toán học tập.

Dịch: Sam không nhận được không ít giáo dục thiết yếu thống.

Question 2: Đáp án B

Giải thích: collocation, tính từ duy nhất đi được cùng với “trust” là childlike trust: sự tin cẩn đến mức dại khờ.

Dịch: xuyên suốt cuộc đời, cô ấy đã bao gồm một tinh thần khờ dở hơi vào tín đồ khác.

Question 3: Đáp án A

Giải thích: breadwinner: lao động chính gia đình, người kiếm tiền nuôi cả nhà

Dịch: bố tôi là trụ cột gia đình còn mẹ là nội trợ.

Question 4: Đáp án C

Giải thích: thắc mắc đuôi, vế trước khẳng định vế sau phủ định, không thay đổi về mặt thời hễ từ.

Dịch: Anh ấy đang chạm chán rất những rắc rối, gồm phải không?

Question 5: Đáp án D

Giải thích: nhiều từ “take responsibility for”: phụ trách cho

Dịch: Cả bọn ông và phụ nữ cần chịu trách nhiệm tương đồng trong việc chia sẻ quá trình nội trợ và con cái.

Question 6: Đáp án B

Giải thích: kết cấu wish to do st: ý muốn làm gì

Dịch: chúng tôi muốn vào đại học năm học tập tới.

Question 7: Đáp án C

Giải thích: an extended family: gia đình gồm các thế hệ bình thường sống

Under the same roof: dưới thuộc mái nhà

Dịch: Một mái ấm gia đình mở rộng lớn là mái ấm gia đình với nhiều hơn hai nỗ lực hệ chung sống dưới cùng mái nhà.

Question 8: Đáp án C

Giải thích: cấu tạo suggest Ving: đề nghị cùng nhau có tác dụng gì

Dịch: Anh ấy đề nghị công ty chúng tôi cùng cho Pháp hè năm nay.

Question 9: Đáp án B

Giải thích: nhiều từ “financial burden”: nhiệm vụ tài chủ yếu

Dịch: tuy vậy gánh nặng nề tài chính, mẹ anh ấy cố gắng tự bản thân nuôi anh ấy.

Question 10: Đáp án B

Giải thích: would love to V là cấu trúc được sử dụng khi bạn có nhu cầu đề nghị thanh lịch cái gì đó.

Dịch: cửa hàng chúng tôi muốn uống 3 tách cafe.

Question 11: Đáp án A

Giải thích: vày the laundry: làm các bước giặt giũ

Know how to V: biết cách thao tác gì

Dịch: Tôi không biết cách làm công việc giặt giũ với là ủi

Question 12: Đáp án A

Giải thích: ta thấy 2 vế câu có quan hệ nguyên nhân- kết quả nên sử dụng because nhằm nối.

Dịch: cũng chính vì anh ấy mệt, nên anh ấy ko thể thao tác thêm nữa.

Question 13: Đáp án D

Giải thích: cấu tạo contribute to st: góp sức vào vật gì

Dịch: Ý tưởng của anh ấy đóng góp góp không hề ít vào dự án của bọn chúng ta.

Question 14: Đáp án C

Giải thích: a trò chơi of football = a football match: 1 trận nhẵn đá

Dịch: lúc còn nhỏ, anh ấy luôn luôn sẵn sàng tham gia những trận đấu trơn đá.

Question 15: Đáp án A

Giải thích: ta thấy vế sau tất cả “than” đề xuất câu là so sánh hơn. Câu vẫn thiếu chủ ngữ và đụng từ cần đáp án A là phù hợp lý.

Dịch: nhiều người sống sống Thượng Hải hơn bất kì thành phố nào sinh hoạt Trung Quốc.


Exercise 4: Read the passage below and decide whether the statements are TRUE or FALSE?

I’m Brian. I belong to lớn a middle class family. There are six members in my family. They are our parents, grandparents, I và my younger sister. Our grandfather is the head of the family. He enjoys a commanding position. His decision is final in family matters. Nobody can dare lớn go against him. Everybody respects him. He is the guardian of the family. He is a cool & considerate man. He is just và fair. His decision is never influenced by any other. He is a retired teacher. He helps us in our study. Our grandmother tells good stories.

My father is a police officer. He is a great disciplinarian. He is sincere & hardworking. He always goes lớn office in time. My mother is a simple housewife. She is a postgraduate in English. She is soft-natured & caring. She takes great care of us. She does not care for her comfort for us. She looks after our grandparents. She helps the poor và the needy. She is religious and God-fearing.

Our family has been known for discipline and values. We give great importance to lớn values và morals in life. Since our early childhood, we are taught lớn respect the elders & love the children. We learnt the lesson of punctuality và honesty from our grandfather. It is due to lớn the good education of our grandparents that we could excel both in sports và education. Since our childhood we have been put into the habit of rising early in the morning. This has a natural effect on our health & physical fitness.

Our family is lượt thích a heaven. There is peace, prosperity, love and care. The younger’s have regard and respect for the elders while the elders shower them with their love & affection. The instructions of the elders are followed with great respect. If a member has some problem the whole family is beside him. I am proud of my family.

Question 1: Brian’s family has six people.

A. TrueB. False

Question 2: His father’s decision is the most important in his family.

A. TrueB. False

Question 3: His grandfather’s decisions can be affected by grandmother’s opinions.

A. TrueB. False

Question 4: His father is disciplined.

A. TrueB. False

Question 5: His mother is gentle & considerate.

A. TrueB. False

Question 6: His grandfather taught him how lớn be on time & honest.

A. TrueB. False

Question 7: He doesn’t get used to lớn getting up early in the morning.

A. TrueB. False

Question 8: Family members have mutual respects within the family.

A. TrueB. False

Question 9: Every members tries to solve their own problems.

A. TrueB. False

Question 10: Brian love his family.

A. TrueB. False

Hiển thị đáp án

Question 1: Đáp án A

Giải thích: phụ thuộc vào câu: “There are six members in my family.”.

Dịch: bao gồm 6 thành viên trong ngôi nhà của tôi.

Question 2: Đáp án B

Giải thích: nhờ vào câu: “Our grandfather is the head of the family... His decision is final in family matters”.

Dịch: Ông tôi là chủ gia đình… ra quyết định của ông là cuối cùng trong các các bước gia đình.

Question 3: Đáp án B

Giải thích: dựa vào câu: “His decision is never influenced by any other.”.

Dịch: ra quyết định của ông không khi nào bị lay rượu cồn bởi bất kể ai.

Question 4: Đáp án A

Giải thích: phụ thuộc vào câu: “My father is a police officer. He is a great disciplinarian.”.

Dịch: ba tôi là một trong cán cỗ cảnh sát. Ông cực kỳ là bạn kỉ luật.

Question 5: Đáp án A

Giải thích: nhờ vào câu: “She is soft-natured and caring. She takes great care of us.”.

Dịch: mẹ rất nhẹ hiền với chu đáo. Mẹ chăm lo chúng tôi khôn cùng chu đáo.

Question 6: Đáp án A

Giải thích: phụ thuộc câu: “We learnt the lesson of punctuality and honesty from our grandfather.”.

Dịch: công ty chúng tôi học được bài học về sự đúng giờ đồng hồ và chân thực từ ông.

Question 7: Đáp án B

Giải thích: dựa vào câu: “Since our childhood, we have been put into the habit of rising early in the morning.”.

Dịch: từ bỏ bé, chúng tôi đã vào mực thước dậy sớm vào buổi sáng.

Question 8: Đáp án A

Giải thích: nhờ vào câu: “The younger’s have regard & respect for the elders while the elders shower them with their love and affection.”.

Dịch: người trẻ tôn trọng fan lớn tuổi trong khi người béo tuổi đối với người dưới bằng tình thương yêu là lòng cảm mến.

Xem thêm: Những Hình Xăm Đôi Cho Bạn Thân Ai Nấy Lo", Hình Xăm Cặp Nhỏ Bạn Thân

Question 9: Đáp án B

Giải thích: phụ thuộc vào câu: “If a member has some problem the whole family is beside him”.

Dịch: Nếu mtv có chút vấn đề, cả gia đình sẽ cạnh bên người đó.

Question 10: Đáp án A

Giải thích: phụ thuộc nội dung toàn bài

Dịch: Brian yêu mái ấm gia đình mình.


Exercise 5: Choose the letter A, B, C or D to lớn complete the passage below

Home is place where I feel heaven & my parents are the reason __________ (11) it. We, as a family have spent the best times of life. Only when we are at home, we feel happy. Both my father __________ (12) mother are working. __________ (13), we find time to nói qua our daily experiences. My mother __________ (14) extra care khổng lồ prepare the most delicious food I lượt thích and she is my best friend. My father has always been my best companion và I would say he is my mentor. Without my parents, I __________ (15) what I am today. I love my parents very much và we always wish lớn be the lovable family as we are now, ever.

Question 11: A. InB. ForC. OfD. On

Question 12: A. AndB. OrC. ButD. So

Question 13: A. AlthoughB. HoweverC. BecauseD. Therefore

Question 14: A. DosB. GetsC. HasD. Takes

Question 15:

A. Would have not been

B. Would not have been

C. Would been have not

D. Would been not have

Hiển thị đáp án

Question 11: Đáp án B

Giải thích: cụm từ “the reason for st”: tại sao do việc làm gì

Dịch: nhà là khu vực tôi cảm xúc như thiên mặt đường và cha mẹ tôi là lý do cho chuyện đó.

Question 12: Đáp án A

Giải thích: các từ both…and…: cả…và…

Dịch: Cả ba và bà mẹ tôi phần lớn đang làm việc.

Question 13: Đáp án B

Giải thích: “However” tiên phong câu, theo sau là vết phẩy, có nghĩa “tuy nhiên”

Dịch: tuy nhiên, shop chúng tôi vẫn tìm kiếm thấy thời gian share mọi việc xảy ra trong ngày.

Question 14: Đáp án D

Giải thích: nhiều từ take care: siêng lo

Dịch: chị em tôi dành thêm thời gian chuẩn bị món ăn tôi thích với là người đồng bọn nhất của tôi.

Question 15: Đáp án B

Giải thích: trở nên thể câu điều kiện loại 3: without + N, S + would have P2.

Dịch: Nếu không tồn tại bố mẹ, tôi sẽ không được như ngày hôm nay.


Exercise 6: Choose the letter A, B, C or D lớn complete the sentences with given words

Question 1: When/ we/ go/ back/ the bookstore, we/ buy/ book/ we/ wanted.

A. When we go back to lớn the bookstore, we will buy the book we wanted.

B. When we will go back to the bookstore, we buy the book we wanted.

C. When we go back lớn the bookstore, we buy the book we wanted.

D. When we will go back khổng lồ the bookstore, we will buy the book we wanted.

Question 2: The workers/ stopped/ work/ take/ a rest/ because/ they/ felt/ tired.

A. The workers stopped work to lớn take a rest because they felt tired.

B. The workers stopped khổng lồ working take a rest because they felt tired.

C. The workers stopped working khổng lồ take a rest because they felt tired.

D. The workers stopped khổng lồ work taking a rest because they felt tired.

Question 3: Napoleon/ attack/ the/ West Indian island/ of/ Santo Domingo/ 1801.

A. Napoleon attacks the West Indian island of Santo Domingo in 1801.

B. Napoleon attacking the West Indian island of Santo Domingo on 1801.

C. Napoleon attacked the West Indian island of Santo Domingo in 1801.

D. Napoleon attack the West Indian island of Santo Domingo on 1801.

Question 4: Family/ play/ important/ role/ everyone’s life.

A. Family plays an important role in everyone’s life.

B. Family plays the important role on everyone’s life.

C. Family plays the important role in everyone’s life.

D. Family plays an important role on everyone’s life.

Question 5: Both/ parents/ should/ take/ responsibility/ child raising.

A. Both parents should take responsibility about child raising.

B. Both parents should take responsibility for child raising.

C. Both parents should take responsibility of child raising.

D. Both parents should take responsibility with child raising.

Hiển thị đáp án

Question 1: Đáp án A

Giải thích: cấu trúc “when S + V(s/es), S will V”

Dịch: Khi shop chúng tôi quay lại hiệu sách, shop chúng tôi sẽ download quyển sách cửa hàng chúng tôi muốn.

Question 2: Đáp án C

Giải thích: cấu trúc stop Ving to V: dừng vấn đề đang có tác dụng lại để triển khai việc khác

Dịch: những công nhân dừng thao tác để nghỉ ngơi ngơi.

Question 3: Đáp án C

Giải thích: câu chia thời vượt khứ solo vì tất cả mốc thời hạn in 1801.

Dịch: Napoleon tấn công hòn đảo Santo Domingo sinh hoạt bắc Ấn vào thời điểm năm 1801.

Question 4: Đáp án A

Giải thích: các từ “play an important role in st”: đóng vai trò đặc biệt trong dòng gì

Dịch: gia đình đóng vai trò đặc biệt trong cuộc sống đời thường mỗi người.

Question 5: Đáp án B

Giải thích: kết cấu “take responsibility for”: chịu trách nhiệm cho

Dịch: Cả cha và mẹ rất cần được chịu trách nhiệm nuôi nấng con.


Exercise 7: Rearrange the sentences to lớn make meaningful sentences

Question 6: What/ can/ to/ you/ parents/ do/ a/ hand/ give/ with/ your/ the housework?

A. What you can bởi to give your parents a hand with the housework?

B. What vì chưng you can to lớn give your parents a hand with the housework?

C. What bởi you can give lớn your parents a hand with the housework?

D. What can you bởi to give your parents a hand with the housework?

Question 7: I/ when/ mother/ usually/ in/ having/ my/ confide/ problems.

A. I usually confide my mother in when having problems.

B. I usually confide when having problems in my mother.

C. I usually confide in when my mother having problems.

D. I usually confide in my mother when having problems.

Question 8: At/ moment/ the, we/ a/ reading/ novel/ are.

A. At the moment, we are reading a novel.

B. At the moment, we are a novel reading.

C. At moment the, we are reading a novel.

D. At the moment, we reading are a novel.

Question 9: They/ Anna"s/ telling/ new/ us/ are/ boyfriend/ about.

A. They Anna"s new boyfriend are telling us about.

B. They are telling us about Anna"s new boyfriend.

C. They are about telling us Anna"s new boyfriend.

D. They are telling us about new Anna"s boyfriend.

Question 10: He was so lazy that he never washed his clothes by himself.

A. He was lazy so that he never washed his clothes by himself.

B. He was so lazy that he never washed his clothes by himself.

C. He never washed his clothes by himself that he was so lazy.

D. He was never so lazy that he washed his clothes by himself.

Hiển thị đáp án

Question 6: Đáp án D

Giải thích: can + V: rất có thể làm gì

Give sb a hand: hỗ trợ ai

Dịch: chúng ta cũng có thể làm gì sẽ giúp đỡ đỡ bố mẹ việc nhà.

Question 7: Đáp án D

Giải thích: confide in sb: trung khu sự cùng với ai

Dịch: Tôi thường trọng điểm sự với chị em khi bao gồm vấn đề.

Question 8: Đáp án A

Giải thích: câu phân tách thời hiện nay tại tiếp diễn vì bao gồm mốc thời gian “at the moment”

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *