Đề kiểm tra học kì 1 hóa 10

17 cỗ Đề thi học tập kì 1 hóa 10

metforminfast.com xin reviews 17 bộ đề thi học kì 1 môn chất hóa học lớp 10 là đề chất vấn học kì 1 lớp 10 môn Hóa. Đây là tài liệu hay dành riêng cho chúng ta tự ôn tập, khối hệ thống lại kiến thức, nhằm mục tiêu đạt công dụng tốt trong bài bác thi cuối kì chuẩn bị tới. Chúc các bạn học tốt, mời các bạn tải về tham khảo

A. Đề cương cứng hóa 10 học kì 1 tất cả đáp án

B. Bộ đề thi học kì 1 hóa 10

C. Một số đề thi học kì 1 hóa 10


Đề kiểm soát hóa 10 học tập kì 1 - Đề 1

I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: mang lại phản ứng: Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2S + H2O. Tồng hệ số cân bằng là:

A. 18 B. 19 C. 20 D. 16

Câu 2.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra học kì 1 hóa 10

mang lại Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + SO2 + H2O. Tổng hệ số các chất gia nhập phản ứng là:

A. 6 B. 8 C. 4 D. 10

Câu 3. mang đến 11,2 gam fe + HNO3 chiếm được khí X có thể tích 13,44 lít. Khí X là:

A. N2 B. NO2 C. NO D. N2O

Câu 4. mang đến 9,6 gam Mg công dụng với H2SO4 chiếm được 0,1 mol khí X. Khí X là:

A. S B. SO2 C. H2S D. SO3

Câu 5. mang lại 5,4 gam Al chức năng với H2SO4 đặc, nóng thoát ra 6,72 lít khí X (đktc). Tổng hệ số cân bằng của phản ứng là:

A. 18 B. đôi mươi C. 11 D. 18

Câu 6. mang lại Al + HNO3 thu được các thành phần hỗn hợp hai khí N2 và NO tỉ lệ thành phần mol 1:1. Tổng hệ số cân bằng của HNO3


A. 63 B, 104 C.102 D. 98

Câu 7. mang lại Zn công dụng với HNO3 thu được láo hợp gồm N2O và NO theo tỉ lệ thể tích là 2:3. Tổng hệ số của bội phản ứng là:

A. 62 B. 58 C. 64 D. 80

Câu 8. Mang đến m gam Zn tác dụng với HNO3 chiếm được 6,72 lít khí N2O. M có giá trị là:

A. 16,5 B. 7,8 C. 13,5 D. 26.5

Câu 9. cho m gam Al tính năng với H2SO4 thu được 13.44 lit khí H2S. M có mức giá trị là:

A. 32.2 B. 43.2 C. 44.2 D. 65.2

Câu 10. mang lại 19.2 gam Cu công dụng với HNO3 được V lít khí NO. Cân nặng của hỗn hợp sau bội phản ứng tăng hay giảm từng nào gam:

A. Tăng 13.2 gam

B. Giảm 13.2 gam

C. Tăng 19,2 gam

D. Không cố đổi.

Câu 11. Mang lại 8,3 gam Al và Fe công dụng với HNO3 chiếm được 13.44 lít khí NO2 (đktc). Xác minh %Al trong lếu hợp.

A. 35.5%

B. 32.53%

C. 67.17%

D. 56.15%

Câu 12. cho 7,8 gam lếu láo hợp bao gồm Al với Mg tính năng với H2SO4 chiếm được 8,96 lít khí SO2 (đktc). Tỉ lệ cân nặng của Al với Mg là

A. 9/3

B. 9/4

C. 27/24

D. 54/19

Câu 13. Cho các thành phần hỗn hợp m gam Al và Cu (có tỉ lệ thành phần mol khớp ứng là 1:2) tác dụng với HNO3 thu được 1.568 lít khí N2. Quý hiếm m là?


A. 13,2

B. 15.5

C. 16.8

D.16.5

Câu 14. mang đến MnO2 + HCl → MnCl2 + Cl2 + H2O. Số phân tử HCl nhập vai trò môi trường:

A. 1 B. 4 C.2 D. 3

Câu 15. đến Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + N2 + H2O. Tỉ trọng số phân tử HNO3 nhập vai trò môi trường thiên nhiên và bị khử là:

A. 5:1 B. 1:5 C. 12:5 D. 12:5

Câu 16. Mg + H2SO4 → MgSO4 + S + H2O. Tra cứu số phân tử H2SO4 bị khử với môi trường.

A. 3, 8 B. 2,7 C. 1,3 D. 2,5

Câu 18. p + HNO3 + H2O → H3PO4 + NO. Số phân tử HNO3 bị khử và môi trường là:

A. 5,0 B. 4,0 C. 6,5 D. 6,4

Câu 19. đến 5,4 gam Al công dụng với HNO3 bay ra khí NO2. Tính số mol HNO3 đóng vai trò môi trường:

A. 0,6 B. 0,2 C. 0,8 D. 0,5

Câu 20. Sơ thiết bị nào sau đây viết sai:

A. Al → Al3+ + 3e

B. Fe3+ +1e → Fe2+

C. O2 + 2e → 2O2-

D. Cl2 + 2e → 2Cl-

Câu 21. mang đến Al → Al3+ + 3e. Đi từ bỏ 13,5 gam Al, sẽ sở hữu bao nhiêu mol e được bóc ra.

A. 0.5 B. 0.25 C. 1.5 D. 1.7

Câu 22. Sơ đồ nào tiếp sau đây biểu diễn quá trinh oxi hóa.

A. N2 + 6e → 2N3-

B. Fe2+ → Fe3+ + 1e

C. Na+ + Cl- → NaCl

D. NaOH + HCl → NaCl + H2O

Câu 23. Mang lại 5,4 gam Al công dụng H2SO4 quánh thu được 6,72 lít khí X (đktc). Tổng hệ số thăng bằng là:

A. 12 B. 18 C. 19 D. 20

Câu 24. mang lại phản ứng: p + HNO3 + H2O → H3PO4 + NO. Hóa học bị thoái hóa là:

A. P B. HNO3 C. H2O D. H3PO4

Câu 25. mang lại m gam Al, Cu tỉ lệ thành phần mol 1:1 + HNO3 nhận được 11,2 lít khí NO. Giá trị m là:


A. 29,3 gam

B. 27.3 gam

C. 27,1 gam

D. 25,6 gam

Câu 26. trong phân tử CO2 có bao nhiêu liên kết pi.

A. 4 B. 2 C. 1 D. 3

Câu 27. mang đến 21.9 gam Al và Cu tính năng với HNO3 nhận được 6,72 lít khí NO. Tỉ lệ mol của Al cùng Cu là:

A. 1:3 B. 3:1 C. 2:1 D. 1:2

Câu 28. mang lại 0.13 mol Al tác dụng với HNO3 nhận được V lít khí N2 va NO theo tỉ lệ thành phần mol 1:1 quý giá của V là:

A. 0.448 lít

B. 1.344 lít

C. 0.672 lít

D. 0.884 lít

Câu 29. Thu xếp số e trong các ion sau theo máy tự tăng dần: NH4+, SO32-, CO32-.

A. NH4+ 32- 32-

B. NH4+ 32- 32-

C. SO32- 32- 4+

D. CO32- 4+ 32-

Câu 30. mang lại m gam các thành phần hỗn hợp Al, Fe, Cu tác dụng với O2 nhận được 19,6 gam hóa học rắn. Hóa tan hết 19,6 gam hóa học rắn buộc phải 100 ml dung dịch HCl 12M. Tính m?

A. 10 gam B. 19.6 gam C. 18.2 gam D. 24 gam

Câu 31. mang đến nguyên tử X bao gồm tổng e sinh hoạt phân lớp s = 7. X thuộc nhóm A. Cho thấy X là yếu tố nào:

A. Mãng cầu B. K C. O D. S

Câu 32. cho những chất sau đây: CO2, CH4, N2, HCl, H2O, O2. Số chất không có sự phân cực.

A. 3 B. 2 C. 4 D. 5

Câu 33. mang lại X2+ có thông số kỹ thuật e: < Ar> 3d6. Tìm địa điểm của X:

A. Chu kì 4, team VIIIA

B. Chu kì 4, IIA

C Chu kì 3, VIA

D. Chu kì 4, VIIIB

Câu 34. X tất cả hai đồng vị có số khối 13 và 11. Gồm % đồng vị bởi nhau. 0,25 mol X có khối lượng:

A. 3 B. 12 C/ 4 D. 6

Câu 35. đến phản ứng: na + Cl2 → 2NaCl, ∆ H = -882,2 kj

Đây là bội phản ứng:

A. Thu nhiệt

B. Tỏa nhiệt.

C. Ko thu nhiệt.

D. Trao đổi.

Câu 36. X, Y nằm và một chu kì, 2 nhóm tiếp tục có tổng e bằng 25. Tính số mol của e nhương đi tự 0,1 mol X và 0.2 mol Y.

A. 0.6 B.0,8 C. 0.7 D. 0.5

Câu 37. Yếu tắc X tất cả công thức oxit cao nhất là: RO2. Trong những số ấy trong hợp chất khí cùng với H %R bằng 75%. Xác định số cặp e links và chưa liên kết trong oxit cai nhất.


A. 4,2 B. 2,0 C. 4,0 D. 2,4

Câu 38. mang lại 32 gam hỗn hợp Al, Fe, Zn tính năng vừa đủ với V lít dung dịch HCl 0,5M nhận được 44,2 gam muối. Quý giá V:

A. 0.2 lít B. 0.4 lít C. 0.8 lít D. Số khác.

Câu 39. X với Y là hai sắt kẽm kim loại kiềm tất cả khối luộng 10,1 gam tính năng hết nước thoát ra 3,36 lít khí (đktc). Khẳng định lệ mol X cùng Y. (MX Y)

A. 2:3 B. 1:2 C. 2:1 D. 1:1

Câu 40. nguyên tố X ở chu kì 3, team VIA. X nằm trong nguyên tố như thế nào sau đây:

A. S B. P. C. F D. D

II. Phần từ bỏ luận

Câu 1: cân nặng bằng;

a. FeCl2 + K2Cr2O7 + HCl → FeCl3 + KCl + CrCl3 + H2O

b. KMnO4 + FeSO4 + H2O → K2SO4 + MnO2 + Fe2(SO4)3 +Fe(OH)3

Câu 2. cho 4.4 gam các thành phần hỗn hợp 2 sắt kẽm kim loại thuộc team IIA và ở hai chu kỳ thường xuyên vào hỗn hợp HCl dư thu được dung dịch X với 3,36 lít H2 (đkc)

a) khẳng định tên 2 sắt kẽm kim loại và tính %khối lượng các thành phần hỗn hợp của bọn chúng trong láo lếu hợp ban đầu .

b) Nếu lúc đầu khối lượng đã dùng 200 gam HCl. Tính độ đậm đặc % của các muối trong hỗn hợp X.

Câu 3.

Xem thêm: Bộ Súng Xịt Rửa Và Bình Tạo Bọt Rửa Xe Tạo Bọt Tuyết 1000Ml, Bình Phun Xịt Rửa Xe Tạo Bọt Tuyết 1000Ml

hỗn hợp gồm Al với Mg có khối lượng là 3.54 gam được phân thành hai phần bởi nhau:

Phần 1: cho tính năng với HCl dư chiếm được 1.904 lít khí H2 (đktc).

Phần 2: tổng hợp trong HNO3 loãng dư thu được tất cả hổn hợp khí bao gồm NO cùng N2O bao gồm tỉ lệ mol là 1:2.

Tính nạm tích từng khí NO cùng N2O ở điều kiện tiêu chuẩn.

Đề khám nghiệm hóa 10 học tập kì 1 - Đề 2

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1. Hoà tung m gam Al vào dung dịch HNO3 khôn cùng loãng chỉ thu được hỗn hợp khí gồm 0,03mol N2O và 0,01 mol NO . Giá trị m là

A. 8,1 gam

B. 13,5 gam

C. 2,43 gam

D. 1,35 gam

Câu 2. Hòa tan tất cả hổn hợp toµn 10,2 gam hỗn hợp X gam hai sắt kẽm kim loại Al, Mg b»ng hỗn hợp HCl dư thu được 11,2 lít khí H2 (đktc). Mang lại dung dịch sau bội nghịch ứng thu cùng với lượng muối bột khan là

A. 45,7 gam

B. 44,2 gam

C. 25,2 gam

D. 41,5 gam.

Câu 3: Cho 2g một kim loại nhóm IIA tính năng với dd HCl tạo ra 5,55g muối hạt clorua. Sắt kẽm kim loại đó là sắt kẽm kim loại nào sau đây:

A. Be

B. Ba

C. Ca

D. Mg

Câu 4: mang đến 3,9g K tính năng với 101,8g H2O. C% của dung dịch thu được

A. Hiệu quả khác

B. 5,3

C. 5,5

D. 4,8

Câu 5: Hoà tan m gam Al vào hỗn hợp HNO3 rất loãng chỉ thu được hỗn hợp khí tất cả 0,03mol N2O với 0,01 mol NO . Quý hiếm m là

A. 8,1 gam

B. 13,5 gam

C. 2,43 gam

D. 1,35 gam

Câu 6. Mang đến phương trình bội nghịch ứng chất hóa học sau đây: Al + HNO3→ Al(NO3)3 + NH4NO3 + H2O. Tổng thông số nguyên đơn giản dễ dàng nhất của phương trình phản ứng hóa học trên là:

A. 58

B. 64

C. 62

D. 46

Câu 7: cho phản ứng hoá học: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO2 + H2O

Số phân tử HNO3 bị Al khử cùng số phân tử HNO3 sinh sản muối nitrat trong làm phản ứng là :


A. 3 với 3.

B. 3 và 2.

C. 1 với 3.

D. 4 cùng 3.

Câu 8. Hòa tan hoàn toàn 2,81 gam lếu láo hợp bao gồm Fe2O3, MgO, ZnO vào 500 ml hỗn hợp H2SO4 0,1M (vừa đủ). Sau phản ứng, các thành phần hỗn hợp muối khan thu được sau khoản thời gian cô cạn hỗn hợp có khối lượng là (g):

A. 5,81.

B. 6,81.

C. 3,81.

D. 4,81.

Câu 9. Trong 3 oxit FeO, Fe2O3, Fe3O4, hóa học nào tính năng với HNO3 cấm đoán ra khí:

A. Chỉ gồm Fe3O4.

B. FeO.

C. Chỉ có Fe2O3.

D. FeO cùng Fe3O4.

Câu 10. Hòa rã 2,16 gam FeO trong lượng dung dịch HNO3 loãng thu được V lít (đktc) khí NO duy nhất. V bằng:

A. 0,224 lít.

B. 0,336 lít.

C. 0,448 lít

D. 2,240 lít.

Câu 11. Cho 2,52 g một kim loại công dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng, thu được 6,84 g muối bột sunfat. Kim loại đó là:

A. Zn.

B. Al.

C. Fe.

D. Mg.

Câu 12. Hỗn hòa hợp A bao gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3. Trong tất cả hổn hợp A, từng oxit đều phải sở hữu 0,05 mol. Cân nặng của tất cả hổn hợp A là:

A. 232 g.

B. 23.2 g.

C. 233 g.

D. 234 g.

Câu 13. Cho 2,13 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả ba kim loại Mg, Cu với Al làm việc dạng bột chức năng hoàn toàn với oxi thu được hỗn hợp Y gồm những oxit có cân nặng 3,73 gam. Thể tích hỗn hợp HCl 2M vừa đủ để bội nghịch ứng không còn với Y là:

A. Trăng tròn ml.

B. 50 ml.

C. 100 ml.

D. 90 ml.

Câu 14. gồm bao nhiêu phản bội ứng oxi hóa khử trong số phản ứng đến sau đây:

1. CaO + CO2 → CO2.

2. CuO + teo → Cu + CO2.

3. Fe(OH)2 + O2 + H2O → Fe(OH)3.

4. NaAlO2 + CO2 + H2O→ Al(OH)3 + NaHCO3.

5. NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4.

6. NaHSO4 + NaHCO3 → Na2SO4 + CO2 + H2O.

7. FeCl3 + KI → FeCl2 + KCl + I2.

8. FeCl3 + SnCl2 → FeCl2 + SnCl4.

A. 3

B. 4

C. 5

D.6

Câu 15: Tỉ lệ số phân tử HNO3 nhập vai trò là hóa học oxi hoá và môi trường thiên nhiên trong phản ứng:

FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O là bao nhiêu?

A. 1 : 3

B. 1 : 10

C. 1 : 9

D. 1 : 2

Câu 16: Cho bội phản ứng sau: FeS + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2­ + H2O.

Hệ số cân đối tối giản của H2SO4 là :

A. 4

B. 12

C. 10

D. 8

Câu 17: Trong bội phản ứng hoá học sau: 3K2MnO4 + 2H2O → 2KMnO4 + MnO2 + 4KOH. Nguyên tố mangan :

A. Chỉ bi oxi hoá

B. Chỉ bị khử

C. Vừa bị oxi hoá , vừa bị khử

D. Không xẩy ra oxi hoá , không trở nên khử

Câu 18: Trong các phản ứng phân huỷ sau đây phản ứng nào chưa hẳn là làm phản ứng oxi hoá khử :

A. 2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2

B. 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O

C. (NH4)2Cr2O7 → N2 + Cr2O3 + 4H2O

D. 2KClO3 → 2KCl + 3O2

Câu 19: Cho làm phản ứng hoá học sau: SO2 + Cl2 + 2H2O → H2SO4 + 2HCl . Câu nào sau đây diễn tả đúng tính chất của các chất bội phản ứng :

A. SO2 là hóa học oxi hoá, Cl2 là hóa học khử

B. SO2 là chất khử, H2O là hóa học oxi hoá

C. Cl2 là hóa học oxi hoá, H2O là chất khử

D. Cl2 là hóa học oxi hoá, SO2 là chất khử

Câu 20: Cho bội phản ứng sau: FeS + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2SO4 + H2O. Tổng hệ số cân đối tối giản là số nguyên của các chất bởi :

A.13

B.14

C.15

D.16

II. Phần từ luận:

Câu 1. Cân bởi phương trình phản ưng hóa học dưới đây theo phương pháp cân bằng electron:

a. KHSO4 + KMnO4 + FeSO4 → K2SO4 + MnSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O.

b. Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + N2 + H2O (tỉ lệ mol N2O : N2 = 2:3)

Câu 2. hoàn thành sơ đồ phản ứng chất hóa học sau đây:

KMnO4 → Cl2 → KClO3 → Cl2 → FeCl3 → FeCl2 → NaCl → NaOH → NaClO

Câu 3. A là sắt kẽm kim loại hóa trị n. Tổ hợp 1,62 gam A vào HCl dư bay ra 2.016 lít khí H2 (đktc). B là kim loại hóa trị M . Hòa hợp 2,24 gam kim loại B trong dung dịch HNO3 thì thu được 896 ml khí NO.

a. Xác minh hai sắt kẽm kim loại A với B.

b. Hỗn hợp X gồm hai kim loại A và B. Cho các thành phần hỗn hợp X có cân nặng 3,61 gam cho tác dụng với V ml hỗn hợp H2SO4 0,1M với HCl 0,18M thì phản bội ứng vừa đủ và thoát ra 2,128 lít khí H2 (đktc) cùng dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y nhận được b gam tất cả hổn hợp muối.


- Tính trọng lượng từng kim loại trong các thành phần hỗn hợp ban đầu.

- Tính V hỗn hợp HCl?

- Tính b?

Câu 4. Hỗn thích hợp A tất cả Clo và Oxi: Cho tất cả hổn hợp A phản nghịch ứng hết với láo lếu hợp bao gồm 4,8 gam Mg và 8,1 gam Al tạo thành 37,05 gam láo lếu hợp những muối clorua cùng oxit của hai kim loại. Xác minh % theo trọng lượng và % theo thể tích của Cl2 cùng O2 trong các thành phần hỗn hợp ban đầu.

metforminfast.com đã share trên trên đây 17 bộ đề thi học kì 1 môn chất hóa học lớp 10. Đề thi Hóa gồm 17 đề thi. Hy vọng đây vẫn là tài liệu hữu ích giúp chúng ta học sinh ôn tập củng nạm lại phần kỹ năng và kiến thức đã học tập và kĩ năng giải đề thi, biết cách phân bổ thời hạn làm bài. Mời chúng ta tham khảo tư liệu trên

-----------------------------

Ngoài 17 bộ đề thi học kì 1 môn hóa học lớp 10. Mời chúng ta học sinh còn hoàn toàn có thể tham khảo những đề thi học tập học kì 1 lớp 10, đề thi học tập học kì 2 lớp 10 những môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã tham khảo và lựa chọn lọc. Cùng với đề thi học tập kì lớp 10 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài xuất sắc hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt