Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Loạt bài xích tổng vừa lòng Từ vựng đầy đủ, Ngữ pháp đưa ra tiết, dễ dàng nắm bắt và bài tập giờ Anh lớp 6 theo từng Unit giúp học viên học giỏi môn giờ đồng hồ Anh lớp 6 hơn. Để thiết lập tài liệu bài tập giờ Anh lớp 6 về, chúng ta vào từng Unit tương ứng.

Bạn đang xem: Sách bài tập


Mục lục bài xích tập giờ Anh 6

Từ vựng, Ngữ pháp, bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 học kì 1 tất cả đáp án

Unit 1: My new school

Unit 2: My trang chủ

Đề đánh giá 15 phút giờ Anh 6 học tập kì 1 tất cả đáp án (Bài số 1)

Unit 3: My friends

Đề khám nghiệm 1 huyết Tiếng Anh 6 học kì 1 bao gồm đáp án

Unit 4: My neighbourhood

Đề bình chọn 15 phút giờ Anh 6 học kì 1 gồm đáp án (Bài số 2)

Unit 5: Natural wonders of the world

Unit 6: Our Tet holiday

Đề thi tiếng Anh lớp 6 học tập kì 1 tất cả đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 học tập kì 2 tất cả đáp án

Unit 7: Television

Unit 8: Sports and games

Đề đánh giá 15 phút giờ Anh 6 học tập kì 2 bao gồm đáp án (Bài số 1)

Unit 9: Cities of the world

Đề chất vấn 1 huyết Tiếng Anh 6 học kì 2 bao gồm đáp án

Unit 10: Our houses in the future

Đề bình chọn 15 phút giờ Anh 6 học kì 2 gồm đáp án (Bài số 2)

Unit 11: Our greener world

Unit 12: Robots

Đề thi tiếng Anh lớp 6 học tập kì 2 có đáp án

Bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 1

Exercise 1: Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1:

A. Phone B. Photo C. Badminton D. Open

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Đáp án C

*

Đáp án A

Giải thích: Đáp án A

*

Đáp án D

Giải thích: Đáp án D

*

Đáp án A

Giải thích: Đáp án A

*

Exercise 2: Choose the letter A, B, C or D lớn complete the sentences

Question 1: I often spend the weekend _____________ badminton with my elder brother.

A. Playing B. Doing C. Studying D. Having

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: cấu tạo “play + môn thể thao”: đùa môn thể dục thể thao gì

“Spend + thời hạn + Ving”: dành thời hạn làm gì

Dịch: Tôi hay dành vào buổi tối cuối tuần chơi ước lông cùng với anh trai.


Question 2: Linda _____________ English lessons on Tuesday, Thursday, và Friday every week.

A. Have B. Is having C. Has D. Had

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Câu phân chia ở thời bây giờ đơn do bao gồm mốc thời gian “every”

Dịch: Linda có tiết giờ Anh vào máy 3, 5 cùng 6 mỗi tuần.


Question 3: Clara is a _____________ girl. She doesn’t talk much when she meets new friends.

A. Talkative B. Reserved C. Active D. Confident

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Reserved tức là e dè, nhút nhát

Dịch: Clara là cô bé xíu khá nhút nhát. Cô không nói những khi gặp mặt bạn mới.


Question 4: – Where is the cat? – It’s _____________ the table & the bookshelf.

A. On B. Behind C. Between D. Under

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: cụm từ chỉ vị trí “between…and…”: sinh sống giữa…và…

Dịch: – bé mèo đâu rồi? – Nó sống giữa bộ bàn và giá bán sách.


Question 5: Alex usually ____________ his homework at 8 p.m.

A. Finish B. Finishing C. Finished D. Finishes

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: Câu chia ở thời hiện tại đơn do gồm mốc thời gian “usually”

Dịch: Alex hay làm chấm dứt bài tập về nhà lúc 8 giờ tối.


Đáp án A

Giải thích: cấu trúc “there + are + danh tự số nhiều”: có…

Dịch: gồm 2 chiếc cây bút chì trên bàn học.


Question 7: You should _________ physical exercise regularly.

A. Have B. Talk C. Play D. Do

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: cấu trúc “do physical exercise”: bạn bè dục

Dịch: bạn nên tập thể dục hay xuyên.


Question 8: ____________ Bobby often ____________ physics experiment after school?

A. Does/do B. Is/do C. Does/doing D. Is/does

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: thắc mắc nghi vấn thời hiện tại đơn

Dịch: có phải Bobby thường làm cho thí nghiệm thứ lý sau giờ học tập không?


Question 9: We _________ to lớn the judo club twice a month.

A. Go B. Have C. Make D. Take

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: cụm từ “go to lớn the judo club” đi cho câu lạc cỗ judo

Dịch: công ty chúng tôi đến câu lạc bộ judo gấp đôi mỗi tháng.


Question 10: Listen! The teacher __________ the lesson khổng lồ us.

A. Explain B. Is explainingC. Explains D. To explain

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Câu chia ở thời hiện nay tại tiếp nối do có mệnh lệnh thức “Listen!”

Dịch: Nghe kìa! Cô đang giải thích bài học cho chúng mình đấy.


Question 11: – What vị you bởi vì in your free time? – I always ________ books in my không lấy phí time.

A. Is reading B. To read C. ReadsD. Read

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: Câu phân chia ở thời lúc này đơn vì có trạng từ bỏ “always”

Dịch: – Lúc thảnh thơi cậu làm cho gì? – Tớ luôn luôn đọc sách lúc rảnh.


Question 12: Peter is ____________ boy in our class.

A. The tallest B. Tall than C. Taller D. The taller

Hiển thị đáp án

Question 13: At the moment, Ann _________ her bike to school.

A. Ride B. Is riding C. Rides D. Khổng lồ ride

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Câu phân tách ở thời hiện nay tại tiếp diễn vì tất cả trạng từ “at the moment”

Dịch: Bây giờ, Ann đã đạp xe mang lại trường.


Question 14: I enjoy ________ my grandmother during my summer vacation.

A. Visiting B. VisitC. To lớn visit D. To lớn visiting

Hiển thị đáp án

Question 15: These new words are __________ difficult for me to lớn study.

A. So B. Such C. Enough D. Too

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: cấu trúc “be too adj (for sb) to lớn V”: quá…nên không thể…

Dịch: Mấy từ mới này thừa khó đề nghị tớ chả học tập được.


Exercise 3: Choose the letter A, B, C or D to lớn complete the passage below

Johnson __________ (1) a student. He’s 12 years old. He studies __________ (2) ba Dinh secondary school on Hoang Hoa Tham Street. He usually __________ (3) trang chủ for school __________ (4) 6.30 a.m. He lives __________ (5) near the school, _________ (6) he usually walks to school with some of his friends. But today his father ___________ (7) him to lớn school. He loves Literature and English. Today he has Physics, Chemistry and English. __________ (8) school, he often plays volleyball in the school field.

Question 1: A. Is B. Are C. Am D. Be

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Study at + tên trường học

Dịch: Cậu ấy học ở trường thcs Ba Đình trê tuyến phố Hoàng Hoa Thám.


Đáp án D

Giải thích: Câu phân chia ở bây giờ đơn

Cấu trúc “leave sw for sw” rời ở đâu đến khu vực nào


Đáp án C

Giải thích: So: nên, do thế

Dịch: Cậu ấy sinh sống khá ngay sát trường, chính vì như thế cậu ấy thường đi bộ với một vài bạn bạn.


Đáp án A

Giải thích: Câu phân chia thời hiện tại tiếp diễn vì gồm mốc thời gian “today”

Dịch: Nhưng hôm nay bố cậu ấy đang chuyển cậu ấy mang đến trường.


Đáp án B

Giải thích: After school: sau giờ đồng hồ học

Dịch: Sau giờ đồng hồ học, cậu ấy thường chơi bóng chuyền trên sảnh thể chất.


Exercise 4: Choose the letter A, B, C or D khổng lồ answer these questions

Hi. My name is Mary. I’m twelve years old. I’m a pupil. I live in a beautiful area in a big city. Every morning I get up at 5:30 o’ clock. After that, I dress up, have breakfast & go to lớn school. My school is not very far from my house so I often go lớn school on foot. But today I ride my xe đạp because I want to attend my English class after school. I love English so much. I will study abroad soon.

Question 9: What does Mary do?

A. A teacherB. A farmerC. A studentD. A driver

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: phụ thuộc câu: “I’m a pupil.”

Dịch: Tôi là một học sinh.


Question 10: How old is she?

A. 9 B. 10C. 11D. 12

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: phụ thuộc câu: “I’m twelve years old.”

Dịch: Tôi 12 tuổi.


Question 11: What time does she get up in the morning?

A. Half past five B. Five forty-five C. A quarter to six D. Six o’clock

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: phụ thuộc vào câu: “Every morning I get up at 5:30 o’ clock.”


Question 12: How is she getting to school today?

A. On foot B. By bike C. By oto D. By bus

Hiển thị đáp án

Question 13: What subjects does she like?

A. GeographyB. Literature C. EnglishD. Both B & C

Hiển thị đáp án

Question 14: Is her school far from her house?

A. Yes, it is

B. No, it doesn’t

C. No, it isn’t

D. Yes, it does

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: dựa vào câu: “My school is not very far from my house.”

Dịch: ngôi trường học của tớ không xa khỏi đơn vị tôi.


Question 15: Does she play soccer after school?

A. Yes, he is B. No, he doesn’t C. No, he don’t D. Yes, he does

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: dựa vào câu: “I want to attend my English class after school.”

Dịch: Tôi muốn tham gia lớp giờ Anh sau tiếng học.


Exercise 5: Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question 1: Mrs. Smith/ travel to work/ motorbike/ every day.

A. Mrs. Smith traveling khổng lồ work on motorbike every day.

B. Mrs. Smith travels to lớn work by motorbike every day.

C. Mrs. Smith travel khổng lồ working in motorbike every day.

D. Mrs. Smith travel lớn work with motorbike every day.

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Câu phân chia ở lúc này đơn vì bao gồm mốc thời gian “every day”

Dịch: Bà Smith đi làm việc bằng xe sản phẩm công nghệ mỗi ngày.


Question 2: All / subjects / my/ new/ school/ interesting.

A. All subjects at my new school is interesting.

B. All subjects my new school has interesting.

C. All subjects of my new school interesting.

D. All subjects at my new school are interesting.

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: At + school: sinh sống trường học

Chủ ngữ là “all subjects” số nhiều cần động từ chia ở dạng số nhiều “are”

Dịch: toàn bộ các môn sinh sống trường bắt đầu của tôi đều rất thú vị.


Question 3: Helen/ bởi vì / this English test/ good / than I do.

A. Helen does this English demo gooder than I do.

B. Helen does this English thử nghiệm better than I do.

C. Helen is doing this English kiểm tra good than I do.

D. Helen bởi this English thử nghiệm better than I do.

Hiển thị đáp án

Question 4: We/ ought/ study/ hard/ please/ our parents.

A. We ought to lớn study hard lớn please our parents.

B. We ought studying hard to please our parents.

C. We ought to study hard lớn pleasing our parents.

D. We ought lớn studying hard to please our parents.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: cấu trúc “ought to lớn V”: có bổn phận đề nghị làm gì

Dịch: chúng ta phải học chịu khó để làm cha mẹ hài lòng.


Question 5: At present/ Bing/ play tennis/ back yard

A. At the present, Bing plays tennis in back yard.

Xem thêm: Đêm Kinh Hoàng Trước Giáng Sinh, The Nightmare Before Christmas (1993)

B. At present, Bing are playing tennis in back yard.

C. At present, Bing is playing tennis in the back yard.

D. At the present, Bing play tennis in the back yard.

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Câu phân chia thời hiện nay tại tiếp diễn vì gồm mốc thời hạn “at present”

Dịch: hiện thời Bing đang chơi tennis ở sân sau.


Exercise 6: Rearrange the sentences to make meaningful sentences

Question 6: My/ teacher/ long/ straight/ dark/ has/ hair.

A. My teacher has long straight black hair.

B. My teacher has straight black long hair.

C. My teacher has hair đen long straight.

D. My hair teacher has long straight black.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: “Long straight black hair” tóc dài, thẳng cùng đen.

Dịch: cô giáo tôi có mái tóc dài, thẳng và đen.


Question 7: free/ He/ most/ time/ sports/ spends/ of/ his/ playing

A. He playing most of time his sports không lấy phí spends.

B. He spends most his free time of playing sports.

C. He spends most of his không tính tiền time playing sports.

D. He playing sports most of his free time spends.

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: cấu tạo “spend + thời hạn + Ving”: Dành thời gian làm gì

Dịch: Anh ấy dành hầu như thời gian rảnh chơi thể thao.


Question 8: Please/ to/ take/ form/ to/ your teacher/ the/ and/ ask/ her/ sign.

A. Please her lớn take và ask your teacher the khung to sign.

B. Please your teacher her take the size to and ask khổng lồ sign.

C. Please sign khổng lồ take khung your teacher ask khổng lồ the her and.

D. Please take the size to your teacher and ask her to lớn sign.

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: cấu tạo “take st to lớn sw” mang đồ vật gi đến đâu

“ask sb to lớn V” yêu cầu ai có tác dụng gì

Dịch: sung sướng mang lá đối kháng đến mang đến cô giáo của em cùng nhờ cô kí.


Question 9: compass/ There/ a/ books/ is/ three/ bookshelf/ and/ a/ on the/ pencil.

A. There is three books a pencil, và a compass on the bookshelf.

B. There a pencil, a compass, and three books is on the bookshelf.

C. There is a pencil và a compass on the three books bookshelf.

D. There is a pencil, a compass, và three books on the bookshelf.

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: cấu trúc “There is + a/ an + N”

Dịch: tất cả một chiếc cây viết chì, 1 loại compa, với 3 quyển sách trên giá.


Question 10: Let’s/ out/ go/ for/ tonight/ dinner.

A. Let’s dinner out for go tonight.

B. Let’s go out for dinner tonight.

C. Let’s tonight go out for dinner.

D. Let’s out for dinner go tonight.

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Cấu trúc: “go out for dinner”: đi nạp năng lượng tiệm, nạp năng lượng ngoài

Dịch: buổi tối nay đi ra bên ngoài ăn nào!


Exercise 7: Rewrite sentences without changing the meaning

Question 11: I’m interested in learning foreign languages.

A. I enjoy learning foreign languages.

B. I hate learning foreign languages.

C. I don’t like learning foreign languages.

D. I am learning foreign languages.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: cấu trúc “be interested in Ving” = “enjoy Ving”: thích làm cho gì

Dịch: Tôi phù hợp học ngoại ngữ.


Question 12: Our school has 2000 students.

A. 2000 students are staying in our school.

B. Our school is very big.

C. There are 2000 students in our school.

D. It’s crowded in our school.

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: biến hóa giữa 2 kết cấu “S + have/ has N(s)” ↠ “there are/ is N(s)”

Dịch: ngôi trường tôi gồm 2000 học tập sinh.


Question 13: Students ought to bởi homework after class

A. Students must vì homework after class.

B. Students may vị homework after class.

C. Students can bởi homework after class.

D. Students have to do homework after class.

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: cấu tạo “have khổng lồ V” = “ought to V”: gồm bổn phận đề xuất làm gì

Dịch: học viên cần phải làm bài xích tập sau giờ học.


Question 14: Mr. Brown is a good teacher.

A. Mr. Brown teaches very good.

B. Mr. Brown teaches very well.

C. Mr. Brown is very well teacher.

D. Mr. Brown is teaching very well.

Hiển thị đáp án

Question 15: That little girl isn’t old enough khổng lồ be in my class.

A. That little girl is too young to be in my class.

B. That little girl is old enough to lớn be in my class.

C. That little girl isn’t too young to be in my class.

D. That little girl is young enough lớn be in my class.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: biến hóa 2 kết cấu “Be adj enough to V” (đủ như vậy nào để gia công gì)

- Bộ sách lớp 6 Kết nối học thức với cuộc sống:

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *