Niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát

Niệm thương hiệu Địa Tạng Vương người thương Tát được công đức vô lượng vô biên. Phàm chúng sanh bất kể khổ nạn gì, chỉ cần chí trọng điểm niệm: Nam mô Địa Tạng Vương nhân tình Tát. Sẽ được Ngài theo nguyện lực mà âm thầm gia bị mang đến khỏi khổ được an.

Bạn đang xem: Niệm địa tạng vương bồ tát

Kinh Kim Cang Tam Muội, phẩm Tổng Trì sản phẩm tám, đức phật lại giảng rộng mang đến đại bọn chúng nghe về công đức trì kinh cùng niệm thương hiệu Địa Tạng Vương bồ Tát:

Niệm danh hiệu Địa Tạng Vương tình nhân Tát

“Vị nhân tình Tát này cấp thiết nghĩ bàn, luôn vì đại từ cứu khổ chúng sanh. Nếu có chúng sanh trì kinh pháp này, trì danh hiệu Bồ Tát này thì sẽ chẳng bị đọa trong đường ác, hết thảy chướng nạn thảy hầu hết trừ diệt. Nếu có chúng sinh trì khiếp này, không còn tạp niệm khác, chuyên niệm ghê này, tu tập đúng pháp; Thì hiện giờ Bồ Tát vẫn thường hóa thân để thuyết pháp, ủng hộ người ấy trọn chẳng buông bỏ; Khiến cho người ấy mau đắc Vô Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác. Hàng bồ Tát các ông nếu còn muốn giáo hóa bọn chúng sanh thì đều cần dạy chúng ta tu tập Ðại Thừa đưa ra quyết định liễu nghĩa như thế này”.

Công đức Niệm danh hiệu Địa Tạng Vương người thương Tát

Bởi vậy vào Ðại thừa Ðại Tập Ðịa Tạng Thập Luân Kinh( Ngài Huyền Trang dịch), đức phật so sánh: Chí vai trung phong quy y, xưng danh, niệm tụng, lễ bái, cúng dường Ðịa Tạng ý trung nhân Tát Ma Ha Tát cầu các sở nguyện là thù chiến thắng nhất. Gớm chép:

“Giả sử có bạn trong trăm kiếp chí trung khu quy y, xưng danh, niệm tụng, lễ bái, cúng dường các vị như Di Lặc, Diệu mèo Tường, cửa hàng Tự Tại, Phổ Hiền… Là thượng thủ của những đại người yêu Tát Ma Ha Tát nhiều như cat sông Căng Già để cầu các sở nguyện; Thì chẳng bởi người trong vòng một bữa ăn chí trung khu quy y, xưng danh, niệm tụng, lễ bái, cúng nhịn nhường Ðịa Tạng bồ Tát nhằm cầu những sở nguyện, mau chóng được đồng tình trọn vẹn.

Vì sao như thế? Ðịa Tạng người tình Tát lợi ích, an lạc hết thảy hữu tình, làm cho sở nguyện của những hữu tình được viên mãn. Ngài giống như châu Như Ý, cũng lại như kho tàng. Bậc Ðại Sĩ như vậy vì ao ước thành thục các hữu tình nên từ rất lâu đã tu đại nguyện đại bi kiên cố, dũng mãnh, tinh tấn hơn các vị tình nhân Tát khác. Vì vậy các ông phải yêu cầu cúng dường”.

19 tiện ích lớn lúc niệm thương hiệu Địa Tạng Vương nhân tình Tát

Trong vượt Ðại Tập Ðịa Tạng Thập Luân Kinh, ông phật dạy: “Nếu bao gồm ai chí vai trung phong xưng danh, niệm tụng, quy kính, cúng nhịn nhường Ðịa Tạng người yêu Tát Ma Ha Tát thì vẫn đạt được các thứ lợi ích, an lạc.” kinh dạy:

Lợi ích niệm danh hiệu Địa Tạng Vương bồ Tát: 1

“Bất cứ ở chỗ đâu, nếu các hữu tình ước ao cầu các thứ, bị ưu khổ bức ngặt nghèo, mà hoàn toàn có thể chí vai trung phong xưng danh, niệm tụng, quy kính, cúng nhường nhịn Ðịa Tạng bồ Tát Ma Ha Tát; Thì không còn thảy những được thỏa các điều bản thân cầu ước ao đúng như pháp, lìa khỏi những ưu khổ. Tùy thuộc vào căn cơ say đắm ứng, người yêu Tát đang đặt lặng họ trên phố sinh Thiên tuyệt Niết Bàn.

Lợi ích niệm danh hiệu Địa Tạng Vương nhân tình Tát: 2

Bất cứ ở vị trí đâu, nếu các hữu tình bị đói khát bức bách mà rất có thể chí tâm xưng danh, niệm tụng, quy kính, cúng dường Ðịa Tạng ý trung nhân Tát Ma Ha Tát; Thì không còn thảy hầu hết được thỏa điều ước ao cầu đúng thật pháp, thức nạp năng lượng sung túc. Phụ thuộc vào căn cơ ưng ý ứng, bồ Tát vẫn đặt yên ổn họ trên phố sinh Thiên xuất xắc Niết Bàn.

Lợi ích niệm danh hiệu Địa Tạng Vương người tình Tát: 3

Bất cứ ở nơi đâu, nếu những hữu tình thiếu thốn thốn những thứ y phục, vật trang sức quý báu, dung dịch men, nệm chiếu, và các vật buộc phải dùng; hoàn toàn có thể chí trung ương xưng danh, niệm tụng, quy kính, cúng nhường Ðịa Tạng người tình Tát Ma Ha Tát thì hết thảy đông đảo được thỏa điều mình ao ước cầu quả như pháp: Y phục, vật trang sức đẹp báu, thuốc men, giường chiếu, và các vật phải dùng chẳng thiếu sản phẩm công nghệ gì. Tùy theo căn cơ say đắm ứng, nhân tình Tát đã đặt im họ trên đường sinh Thiên hay Niết Bàn.

Lợi ích niệm thương hiệu Địa Tạng Vương ý trung nhân Tát: 4

Bất cứ ở chỗ đâu, nếu các hữu tình đang yêu thương nhưng bị biệt ly, dù oán thù ghét vẫn bắt buộc chung đụng; rất có thể chí trọng tâm xưng danh, niệm tụng, quy kính, cúng nhịn nhường Ðịa Tạng ý trung nhân Tát Ma Ha Tát; Thì không còn thảy phần đông được thương yêu hội hợp, ân oán ghét biệt ly. Tùy theo say mê ứng, bồ Tát sẽ đặt im họ trên đường sinh Thiên giỏi Niết Bàn.

Lợi ích niệm danh hiệu Địa Tạng Vương người tình Tát: 5

Bất cứ ở chỗ đâu, nếu các hữu tình thân trung tâm ưu khổ; Nếu hoàn toàn có thể chí trọng điểm xưng danh, niệm tụng, quy kính, cúng nhường Ðịa Tạng tình nhân Tát Ma Ha Tát; Thì không còn thảy phần lớn được thân trung khu yên ổn, khỏi hẳn các bệnh. Tùy theo căn cơ ham mê ứng, người thương Tát đang đặt lặng họ trên tuyến đường sinh Thiên giỏi Niết Bàn.

Lợi ích niệm thương hiệu Địa Tạng Vương người yêu Tát: 6

Bất cứ ở chỗ đâu, nếu các hữu tình kháng trái lẫn nhau, khởi lên những mối tranh đấu; Nếu rất có thể chí trung khu xưng danh, niệm tụng, quy kính, cúng nhường nhịn Ðịa Tạng nhân tình Tát Ma Ha Tát; Thì hết thảy đều vứt được trung khu độc hại, hòa mục cùng với nhau, hoan hỷ chịu đựng, sanh lòng thẹn hổ đối với nhau, so với nhau bằng tâm từ. Tùy thuộc vào căn cơ đam mê ứng, người thương Tát đã đặt lặng họ trên phố sinh Thiên giỏi Niết Bàn.

Lợi ích niệm thương hiệu Địa Tạng Vương tình nhân Tát: 7

Bất cứ ở nơi đâu, nếu những hữu tình bị giam trong lao ngục, gông, cùm, xiềng, xích trói buộc địa điểm thân, chịu đủ các nỗi khổ; Nếu rất có thể chí tâm xưng danh, niệm tụng, quy kính, cúng nhường Ðịa Tạng nhân tình Tát Ma Ha Tát; Thì hết thảy phần đa được giải thoát, lao ngục, gông cùm, xiềng xích, từ bỏ tại yên ổn vui. Tùy thuộc vào căn cơ mê say ứng, bồ Tát sẽ đặt yên ổn họ trê tuyến phố sinh Thiên hay Niết Bàn.

Lợi ích niệm danh hiệu Địa Tạng Vương ý trung nhân Tát: 8

Bất cứ ở vị trí đâu, nếu các hữu tình bị lẽ ra buộc phải bị giam cầm, đánh đập tra khảo, sắp đến sửa bị hại; Nếu có thể chí tâm xưng danh, niệm tụng, quy kính, cúng nhường Ðịa Tạng bồ Tát Ma Ha Tát; Thì hết thảy các tránh ngoài được sự giam cầm, đánh đập, gia hại. Tùy theo căn cơ mê thích ứng, người tình Tát vẫn đặt im họ trên phố sinh Thiên tốt Niết Bàn.

Lợi ích niệm danh hiệu Địa Tạng Vương người yêu Tát: 9

Bất cứ ở nơi đâu, nếu các hữu tình bị thân trung ương nhọc mỏi, khí lực yếu đuối kém; Nếu có thể chí vai trung phong xưng danh, niệm tụng, quy kính, cúng nhường Ðịa Tạng người yêu Tát Ma Ha Tát; Thì không còn thảy đầy đủ được thân trọng tâm vui sướng, khí lực cường thịnh. Tùy thuộc vào căn cơ say đắm ứng, người tình Tát vẫn đặt yên ổn họ trê tuyến phố sinh Thiên tuyệt Niết Bàn.

Xem thêm: Kệ Sắt Tự Lắp Ráp - Hướng Dẫn Cách Tự Lắp Ráp Kệ Sắt V Lỗ Tại Nhà

Lợi ích niệm danh hiệu Địa Tạng Vương ý trung nhân Tát: 10

Bất cứ ở vị trí đâu, nếu những hữu tình các căn chẳng đủ, bất cứ căn nào bị tổn hoại; Nếu hoàn toàn có thể chí trọng điểm xưng danh, niệm tụng, quy kính, cúng nhường nhịn Ðịa Tạng tình nhân Tát Ma Ha Tát thì không còn thảy mọi được các căn đầy đủ, chẳng bị tổn hoại. Phụ thuộc vào căn cơ thích ứng, người tình Tát sẽ đặt lặng họ trê tuyến phố sinh Thiên hay Niết Bàn.

Lợi ích niệm thương hiệu Địa Tạng Vương tình nhân Tát: 11

Bất cứ ở vị trí đâu, nếu các hữu tình điên cuồng tâm loạn, bị quỷ mị dựa. Nếu rất có thể chí trọng điểm xưng danh, niệm tụng, quy kính, cúng nhịn nhường Ðịa Tạng bồ Tát Ma Ha Tát thì không còn thảy mọi được trọng tâm chẳng cuồng loạn, lìa những ưu não. Tùy thuộc vào căn cơ ưng ý ứng, bồ Tát đã đặt yên họ trên tuyến đường sinh Thiên hay Niết Bàn.

Lợi ích niệm danh hiệu Địa Tạng Vương người thương Tát: 12

Bất cứ ở vị trí đâu, nếu các hữu tình bị tham dục, rét giận, ngu si, phẫn hận, keo dán giấy kiệt, tị tỵ, kiêu căng, ngạo mạn, ác kiến, tê mê ngủ, phóng dật, yêu thích mê v.v… thảy đa số lừng lẫy, não loàn thân tâm, hay chẳng lặng vui. Nếu rất có thể chí tâm xưng danh, niệm tụng, quy kính, cúng nhường nhịn Ðịa Tạng nhân tình Tát Ma Ha Tát thì hết thảy đầy đủ lìa được tham, sân v.v… thân trung tâm yên vui. Tùy thuộc vào căn cơ ham mê ứng, tình nhân Tát vẫn đặt yên họ trên đường sinh Thiên tuyệt Niết Bàn.

Lợi ích niệm thương hiệu Địa Tạng Vương tình nhân Tát: 13

Bất cứ ở nơi đâu, nếu các hữu tình bị lửa đốt, bị nước vùi, bị gió cuốn; Hoặc bị rơi rụng, xẻ xuống từ vị trí núi non, vách núi, bờ vực, cây cối, công ty cửa, trong tim kinh hoàng. Nếu hoàn toàn có thể chí tâm xưng danh, niệm tụng, quy kính, cúng nhường Ðịa Tạng ý trung nhân Tát Ma Ha Tát thì không còn thảy phần đa lìa được nguy nạn, an ổn, ko tổn hại. Tùy thuộc vào căn cơ mê say ứng, người yêu Tát đang đặt lặng họ trên phố sinh Thiên tốt Niết Bàn.

Lợi ích niệm thương hiệu Địa Tạng Vương tình nhân Tát: 14

Bất cứ ở địa điểm đâu, nếu những hữu tình bị rắn độc, trùng độc cắm phải, hoặc trúng nhằm mục đích các thứ độc dược. Nếu có thể chí trọng điểm xưng danh, niệm tụng, quy kính, cúng nhịn nhường Ðịa Tạng người tình Tát Ma Ha Tát thì hết thảy phần đa lìa được những sự não hại. Phụ thuộc vào căn cơ phù hợp ứng, người thương Tát vẫn đặt lặng họ trên tuyến đường sinh Thiên hay Niết Bàn.

Lợi ích niệm danh hiệu Địa Tạng Vương người tình Tát: 15

Bất cứ ở nơi đâu, nếu những hữu tình bị hung thần nắm giữ, thành ra các bệnh ngược bắt buộc cứ phát bệnh mỗi ngày; Hoặc phát bệnh cách ngày, hoặc biện pháp ba, tứ ngày bắt đầu phát bệnh dịch một lần; Hoặc quỷ khiến cho người ấy cuồng loạn, thân chổ chính giữa run rẩy, mê man, mất cả ý niệm trọn chưa biết gì. Nếu hoàn toàn có thể chí chổ chính giữa xưng danh, niệm tụng, quy kính, cúng dường Ðịa Tạng ý trung nhân Tát Ma Ha Tát thì hết thảy hầu như giải thoát không sợ hãi hãi, thân trọng tâm yên vui. Phụ thuộc vào căn cơ mê thích ứng, tình nhân Tát vẫn đặt yên ổn họ trê tuyến phố sinh Thiên tốt Niết Bàn.

Lợi ích niệm danh hiệu Địa Tạng Vương người thương Tát: 16

Bất cứ ở vị trí đâu, nếu các hữu tình bị bị các Dược Xoa, La Sát, ngạ quỷ; Quỷ tất Xá Giá, quỷ tía Ðát Na, quỷ Cưu Bàn Trà, quỷ Yết Tra cha Ðát Na; Quỷ hút tinh khí, và những loài hổ, sói, sư tử, ác thú, cổ độc; các thứ chú thuật ếm đối, oán tặc, quân trận, và những thứ kinh sợ khác khiến phiền nhiễu; Thân trọng điểm hoảng hốt, hại mất thân mạng, tham sống sợ chết, ghét khổ cầu vui…Nếu rất có thể chí trọng điểm xưng danh, niệm tụng, quy kính, cúng dường Ðịa Tạng ý trung nhân Tát Ma Ha Tát; Thì không còn thảy các lìa được các sự sợ hãi hãi, bảo toàn thân mạng. Tùy theo căn cơ say mê ứng, người yêu Tát đã đặt im họ trên tuyến đường sinh Thiên tốt Niết Bàn.

Lợi ích niệm thương hiệu Địa Tạng Vương người thương Tát: 17

Bất cứ ở chỗ đâu, nếu các hữu tình hoặc vì đa văn, hoặc vì tịnh tín; Hoặc do tịnh giới, hoặc do tịnh lự, hoặc bởi vì thần thông, hoặc vì bát Nhã; Hoặc bởi vì giải thoát, hoặc do sắc đẹp, hoặc vì chưng giọng hay; Hoặc vì chưng hương thơm, hoặc bởi vì vị ngon, hoặc vì cảm xúc êm ái; Hoặc bởi vì lợi dưỡng, hoặc bởi vì tiếng tăm, hoặc vày công đức, hoặc vày khéo léo; Hoặc vị hoa quả, hoặc bởi rừng cây, hoặc bởi giường tòa, hoặc bởi đồ trải; Hoặc bởi đường sá, hoặc vày tiền của, gạo thóc, hoặc do thuốc men; Hoặc vày nhà cửa, hoặc bởi vì tôi tớ, hoặc vày màu sắc; Hoặc vị mưa lành, hoặc vày cầu nước, hoặc vị mùa màng…

Hoặc do quạt, phất trần, hoặc vì gió mát, hoặc do cầu lửa; Hoặc vì chưng xe cộ, hoặc vì bé cái, hoặc do phương tiện, hoặc bởi tu phước; Hoặc vì ấm áp, hoặc bởi mát mẻ, hoặc do nghĩ nhớ, hoặc vì những sự lợi lạc xuất trần gian hay chũm gian; trong lúc truy ước những điều đó bị những nỗi ưu khổ bức bách ngặt nghèo, mà rất có thể chí chổ chính giữa xưng danh, niệm tụng, quy kính, cúng nhịn nhường Ðịa Tạng nhân tình Tát Ma Ha Tát. Bởi vì công đức, mức độ oai diệu kì định của vị thiện phái nam tử phía trên (tức Ðịa Tạng nhân tình Tát) sẽ khiến cho hết thảy hầu như lìa được ưu khổ, ý nguyện được thỏa mãn trọn vẹn. Tùy thuộc vào căn cơ ham mê ứng, tình nhân Tát sẽ đặt yên ổn họ trê tuyến phố sinh Thiên hay Niết Bàn.

Lợi ích niệm thương hiệu Địa Tạng Vương bồ Tát: 18

Bất cứ ở nơi đâu, nếu các hữu tình dùng những hạt như thể gieo ghép trong ruộng hoang hoặc ruộng thục (3), dù cho là siêng năng chăm lo hay chẳng cần mẫn mà rất có thể chí vai trung phong xưng danh, niệm tụng, quy kính, cúng nhường Ðịa Tạng người thương Tát Ma Ha Tát thì do công đức, mức độ oai thần hiệu định của vị thiện nam tử ấy (tức Ðịa Tạng bồ Tát) để cho hết thảy quả, phân tử sum suê. Vày cớ sao vậy?

Vị thiện phái mạnh tử này từng sống trong vô lượng rất nhiều đại kiếp quá khứ, đối trước thiết yếu biết nổi con số chư Phật gắng Tôn, vạc ra đại thệ nguyện tinh tấn, kiên cố. Vì chưng nguyện lực đó, vì ước ao thành thục những hữu tình cần Ngài thường giữ gìn khắp không còn thảy đại địa. Thường giữ giàng khắp hết thảy hạt giống, thường làm cho khắp hết thảy lãng mạn thọ dụng tùy ý. Do sức oai nghiêm thần của vị thiện nam giới tử này khiến cho rễ, tua, mầm, củ, cành, lá, hoa, trái của hết thảy thảo mộc trong đại địa thảy hồ hết sinh trưởng; Cỏ thuốc, ngũ cốc, lúa mạ, hoa quả sum suê, chín vàng, tươi tốt, thơm tho, mềm mịn, ngon lành.

Lợi ích niệm danh hiệu Địa Tạng Vương người thương Tát: 19

Bất cứ ở nơi đâu, nếu những hữu tình do tham, sân, yêu thích v.v… mãnh liệt nhưng gây tạo ngay cạnh sanh; Hoặc quán triệt cứ lấy, hoặc mong muốn làm hạnh tà, hoặc nói lời dối trá; Hoặc nói thô ác, hoặc nói ly gián, hoặc nói lời tạp uế, hoặc tham, hoặc sân; Hoặc lại còn tà kiến, chế tạo ra nghiệp Thập Ác… tuy thế nếu có thể chí vai trung phong xưng danh, niệm tụng, quy kính, cúng nhường nhịn Ðịa Tạng tình nhân Tát Ma Ha Tát thì hết thảy phiền óc thảy rất nhiều tiêu diệt, xa lìa Thập Ác; thành quả Thập Thiện, khởi trọng tâm từ bi cùng tâm công dụng đối với các chúng sanh.

Vị thiện nam giới tử này thắng lợi sức công đức oai kì diệu định, dũng mãnh, tinh tấn như thế. Trong tầm một bữa ăn, Ngài có thể ở trong vô lượng vô vàn cõi Phật. Trong mỗi một cõi Phật, trong khoảng bữa ăn có thể độ thoát vô lượng, vô số những hữu tình được Ngài giáo hóa các như số cát sông Căng Già, khiến họ lìa các khổ, đông đảo được an vui. Tùy theo căn cơ mê thích ứng, người yêu Tát sẽ đặt yên họ trong con đường sinh Thiên giỏi Niết Bàn”.

(Lợi ích của Niệm thương hiệu Địa Tạng Vương người thương Tát – Theo Ðại quá Ðại Tập Ðịa Tạng Thập Luân Kinh)